o strome na strome
o vode vo vode
o vzduchu na vzduchu
o zdraví v pohybe

LOGO LK

Pri vytváraní LK Mravenisko sme čerpali inšpiráciu v lesných materských školách, ako ich už desaťročia poznajú najmä škandinávske krajiny a Nemecko, v posledných rokoch k nim pribudli „zelené kluby a škôlky“ v susedných Čechách a na Slovensku.

Hlavným znakom lesných materských škôl je, že deti, trávia väčšinu dňa vonku v prírode a to takmer za každého počasia. Deti tak môžu na vlastnej koži prežívať zmeny ročných období a prírodných javov, zažiť prírodu v mnohých podobách a farbách.

Pobyt vonku priaznivo vplýva na optimálny psychomotorický i osobnostný vývin. Dieťa sa učí spoznávať vlastné potreby, prekonávať prirodzené prekážky, objavuje svoje obmedzenia, ale aj možnosti. V prírode nie sú žiadne hotové hračky a hry s návodom, napriek tomu sa v nej deti nikdy nenudia. 

Dôležitým prvkom lesných materských škôl/klubov je tiež spolupráca a komunikácia s rodičmi. Rodičia sa aktívne podieľajú na chode, pri navrhovaní aktivít pre deti, pomáhajú pri tvorbe a údržbe zázemia, aktívne sa zúčastňujú rôznych činností, môžu ovplyvňovať stravu dieťaťa a pod.

Pedagogická koncepcia: LK Mravenisko sa zameriava na rozvoj kľúčových kompetencií, ako ich definuje štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Zároveň je prispôsobená každodennému pobytu detí vonku. Tradičný výchovno-vzdelávací proces je obohatený o nový rozmer- tzv. výchovu pre trvalo udržateľný rozvoj.

Práca s deťmi využíva metódy environmentálnej a globálnej výchovy a preferuje prirodzené – skúsenostné a praktické učenie. Ďalšími často využívanými metódami sú pozorovanie a experimenty. Práve v takomto útlom veku dokážu deti veľmi trpezlivo a sústredene pozorovať všetky nové a neznáme predmety a javy (živočíchy, rastliny, prírodné úkazy a i.). Prírodné prostredie je ideálnym pozorovacím miestom, pretože ponúka nespočetné množstvo podnetov pre zmyslové vnímanie dieťaťa.

Neodmysliteľným prostriedkom učenia je hra – voľnú hru dopĺňajú aktivity koordinované sprievodcom. Deti väčšinu dňa trávia vonku, preto ide predovšetkým o hru s prírodninami a prírodnými materiálmi alebo hry zamerané na spoznávanie prírody (napr. aj s využitím obrázkových atlasov rastlín a živočíchov). Spontánna i štruktúrovaná hra v prírodnom teréne má priaznivý vplyv na hrubú motoriku a pohybový vývoj detí, ako aj na ich zdravie. Rozvoj kreativity vyplýva už zo samotného prostredia, v ktorom dieťa trávi väčšinu času. V lese nie sú žiadne hotové hračky a hry s návodom, napriek tomu sa v ňom deti nenudia, pretože je plný zaujímavých a inšpiratívnych vecí. Pri pobyte v prírode deti objavujú svoje hranice, ale tiež možnosti. Prekonávajú prirodzené prekážky a budujú tak pocit sebadôvery. Veľmi obľúbené je u detí hranie rolí (tiež väčšinou prispôsobené prírodnému prostrediu, pomáha deťom vžiť sa do spôsobu života obyvateľov lesa).

Zo slovných metód sa v environmentálnej výchove využíva ekonaratológia – rozprávanie rozprávok z prírodného prostredia, s ekovýchovným podtextom. V programe LK Mravenisko sa premieta aj úcta k zvykom, tradíciám a kultúrnemu dedičstvu.

Financovanie: Naša legislatíva pojem lesné materské školy/kluby v súčasnosti nepozná, preto je LK Mravenisko bez nároku na príspevky od štátu a snaží sa byť finančne sebestačný. Chod lesného klubu je vo veľkej miere založený najmä na dobrovoľníckej činnosti, ale potrebné finančné prostriedky sa získavajú tiež z darov rodičov, prostredníctvom získaných grantov z projektov, vlastnej činnosti združenia a sponzorských darov.