Lesný klub Mravenisko funguje od pondelka do piatku od 8:00 – 16:00. Vaše dietko sa medzi Mravce môže pridať kedykoľvek počas roka
na 1 až 5 dní do týždňa.

Programom Mravce sprevádzajú naše sprievodkyne a v skupinke je maximálne 12 detí. V súčasnosti LK Mravenisko navštevuje 20 detí vo veku 2,5 – 6 rokov.

V rámci programu, hlavne v jesennom a zimnom období, navštevujeme aj prírodovedné výstavy a tvorivé dielničky (napr. v Tihányiovskom kaštieli alebo na správe NAPANTu), keramickú dielničku v Rudlovej, divadelné predstavenia, či rôzne športové aktivity, ako napr. lezeckú stenu a od októbra/novembra chodíme každý piatok plávať s profesionálnym trénerom Davidom. V jarnom a letnom období k nám do Mraveniska zase chodí pravidelne náš kamarát Aďo, ktorý je dendrológ a záhradník a učí Mravce o stromoch. Občas príde aj botanička Monika, ktorá im zase rozpráva o rastlinách, robia si spolu herbár, zisťujú, čo sa dá jesť a čo sa jesť nedá a nesmie, z čoho sa dá urobiť čaj a kedy… A minimálne raz za týždeň sa Mravce vyberú na výlet a objavujú okolie Bystrice.

Zázemie lesného klubu a lesnej učebne intenzívne budujeme od roku 2016 v Laskomerskej doline, kde sa deti môžu učiť o prírode v priamom kontakte s ňou.

Z vlastných zdrojov, menších grantov a hlavne z úspešnej „crowdfundingovej“ a „live-fundingovej“ kampane sme kúpili a zrekonštruovali starú maringotku a postavili pri nej veľkú drevenú terasu.

Maringotku Gotku sme umiestnili na pozemku vypožičanom od mesta Banská Bystrica. Poskytuje deťom útočisko, najmä v extrémnom počasí, je miestom, kde sa môžu prezliecť, osušiť, najesť, oddýchnuť a odložiť si veci.

Okrem detí, ktoré denne navštevujú Lesný klub Mravenisko, je naša lesná učebňa k dispozícií škôlkam a školám, ktoré môžu prísť a využiť krásne prostredie – pri lese, na lúke, pri potoku – na praktické, zážitkové a objavné aktivity.

Desiatu a olovrant si každé dieťa prináša z domu. Obedy deťom objednávame v Alfa Bio alebo v Červenom Raku, odkiaľ im ich vozia čerstvé až do maringotky.

Pravidlá sme zostavili tak, aby sme mohli s deťmi tráviť čas v zdravom, bezpečnom a podnetnom prostredí. V našom detskom lesnom klube sa snažíme rešpektovať osobnosť každého dieťaťa, podporovať vzájomnú spoluprácu a aplikovať prvky globálnej a environmentálnej výchovy. Poskytujeme deťom možnosť zažívať svet a zmeny ročných období „na vlastnej koži“ a naberať potrebné zručnosti v reálnych situáciách –  na výletoch v prírode, pri cestovaní v dopravných prostriedkoch, návštevách dielničiek, kultúrnych podujatí a pod. V súlade s aktuálnym poznaním o vývine dieťaťa citlivo a s dôverou vnímame spontánny prejav a vytvárame priestor pre voľnú, neštruktúrovanú, objavnú a dobrodružnú HRU.

 • Správame sa k sebe milo a láskavo.
 • Spory riešime rozhovorom a dohodou.
 • Druhých oslovujeme tak, ako si to želajú.
 • Rešpektujeme druhého pri jeho hre, činnosti, aktivite.
 • S ostrými a nebezpečnými predmetmi (nôž, sekerka, pílka, škrabka, motyka a pod.) narábame len so súhlasom sprievodkýň/cov a pod dohľadom aspoň jedného z nich.
 • Stravujeme sa zdravo.
 • Umývame si ruky pred jedlom.
 • Batohy si nosíme sami.
 • Pri presunoch v meste a v dopravných prostriedkoch sme spolu.
 • Vždy sa zdržiavame v bezpečnej vzdialenosti od skupiny, ktorú vymedzujú sprievodkyne/sprievodcovia, na zavolanie sa ohlásime a čakáme na „čakacích“ miestach.
 • Na kultúrnom predstavení, v múzeu, knižnici, umožníme aj ostatným mať zážitok z podujatia.
 • Chránime prírodu, zvieratká, rastliny.
 • V lese a na lúke zbierame, jeme a pijeme len to, čo sme si priniesli so sebou, alebo to, čo schvália sprievodkyne/sprievodcovia.
 • Lezieme na stromy, kopy kameňov, stohy slamy a vstupujeme do vody len so súhlasom sprievodkýň/sprievodcov a vtedy, keď sú nablízku.
 • Pri hrách a manipulácii s konármi, brvnami, kameňmi, pieskom, blatom, vodou sme pozorní a myslíme na bezpečnosť svoju aj ostatných.
 • Okolie nechávame čisté a neporušené.
 • Keď dokončíme prácu, vrátime veci naspäť.

Vnútorný poriadok Mraveniska