Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Ak ste sa na Otvorenú škôlku obrátili prostredníctvom e-mailu, Facebooku, ste naším darcom alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tento materiál obsahuje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov a vysvetľuje, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva
v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme občianske združenie Otvorená škôlka so sídlom na Nešporovej 3, 974 04 v Banskej Bystrici v Slovenskej republike (IČO: 42302811, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-40065-1).

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli.

Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania v súlade
s právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie
o ochrane osobných údajov – tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, ale ďalej ich nevyužívame. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Vo veci spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: otvorena.skolka@gmail.com, telefonicky: 0918/419 303 alebo písomne na uvedenej adrese.

Kedy spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste nás finančne podporili,
 • ste sa zúčastnili podujatia, ktoré sme organizovali,
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste navštívili naše webové stránky alebo Facebook,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním.


Aké osobné údaje spracovávame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné alebo pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie vyplývajúce zo vzájomnej komunikácie.
 • Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje
  v rozsahu uvedenom v zmluve.
 • V ojedinelých prípadoch spracovávame informácie, z ktorých je možné vyvodiť vaše postoje a názory. V takýchto prípadoch si žiadame osobitný súhlas na spracovanie tohto typu osobných údajov.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

 • Informovanie o našich aktivitách, prípadne odpovedanie na otázky a podnety, ktoré ste nám poslali.
 • Komunikácia s podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o to, čo robíme alebo plánujeme.
 • Testovanie a analýza údajov pre potreby správy webových stránok a účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva, zmluva o dobrovoľníctve a pod.), používame vaše osobné údaje uvedené
  v zmluve za účelom plnenia zmluvy.

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš darca alebo ste podporili naše aktivity a týmto spôsobom ste nám vyjadrili podporu, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie nášho združenia.

Podľa stanov je cieľom nášho združenia chrániť prírodu a krajinu, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, podporovať vzdelávanie a tým prispievať k vytváraniu predpokladov k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a k zvyšovaniu kvality života.

Ak máte s našim združením uzatvorenú zmluvu (napr. pracovnú, darovaciu alebo zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Cookies

Na našich webových stránkach sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránkach zdržíte a ktoré stránky navštevujete. Cookies používané na našich webových stránkach nám neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na meranie návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naše webové stránky sa dajú používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade však môže byť funkčnosť stránok obmedzená.

Čas spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutného obdobia, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov Otvorenej škôlky, ktorí boli vyškolení
o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Môžu nimi byť napr.: Darujme.sk, Maichimp, Startlab.sk, Ludialudom.sk a iné.

Okrem sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe alebo v súlade s povinnosťou uloženou platnými právnymi predpismi.

 

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v rámci Európskej únie. Niektorí sprostredkovatelia (napr. Google) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území krajín mimo Európskej únie.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. V tomto prípade vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.
  Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov.
  S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás na emailovej adrese: otvorena.skolka@gmail.com, telefonicky 0918/419 303 alebo písomne na uvedenej adrese.

Prosíme, berte na vedomie, že predtým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava – Ružinov

Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, prípadné nedostatky bezodkladne odstránime.

Mlčanlivosť

Ubezpečujeme vás, že naši pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú zaškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov nemá
k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018. Posledná aktualizácia bola 10. 8. 2018.

Všetky prípadné zmeny budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu