Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy, ktoré sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv o dielo medzi občianskym združením Otvorená škôlka, so sídlom Nešporova 3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42302811 (ďalej len zhotoviteľ) a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom služby ponúkanej na internetovej stránke zhotoviteľa www.otvorenaskolka.skpodľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len objednávateľ).

1.2. Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, uzavretá spôsobom podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje za dojednanú cenu zhotoviť pre objednávateľa textilnú hračku podľa kresleného návrhu objednávateľa (ďalej len dielo) a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.

1.3. Pri uzatváraní zmluvy o dielo sa vychádza zo skutočnosti, že objednávateľ je vopred oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdzuje v okamihu uzatvorenia zmluvy.Neakceptovaním platných všeobecných obchodných podmienok zhotoviteľa, či ich akceptovaním s výhradou, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy.

2. Spôsob objednania diela a uzavretie zmluvy o dielo

2.1. Objednávateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o dielo elektronickou formou.

2.2. Objednávateľ si objednáva dielo prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke zhotoviteľa www.otvorenaskolka.sk (ďalej len objednávka) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.3. Objednávka obsahuje informácie o mene, priezvisku a kontaktné údaje objednávateľa, kolónku na nahratie kresleného návrhu objednávateľa a kolónku Poznámka ( na určenie približnej veľkosti diela, popis kresleného návrhu, špecifické požiadavky na dielo a pod.).Objednávateľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke a potvrdí objednávku tlačidlom „odoslať“. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o dielo zo strany objednávateľa.

2.4. Zhotoviteľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi prijatie návrhu na uzavretie zmluvy na e-mail uvedený v objednávke.

2.5. V závislosti od povahy, rozsahu a náročnosti diela zhotoviteľ odošle objednávateľovi na e-mail uvedený v objednávkenávrh ceny diela a termín vykonania diela. Zhotoviteľ tak urobí najneskôr do 3 dní od prijatia návrhu na uzavretie zmluvy o dielo.

2.6. Zmluva o dielo je uzavretá akceptovaním navrhovanej ceny diela a termínu vykonania dielapodľa bodu 2.5. Všeobecných obchodných podmienok odoslanom na e-mailovú adresu zhotoviteľa.

3. Vykonanie diela a spôsob odovzdania diela

3.1. Dielo bude vykonané objednávateľovi v termíne, dohodnutom spôsobom uvedeným v bode 2.5. a 2.6. Všeobecných obchodných podmienok.

3.2. Dielo bude objednávateľovi zaslané prepravcom (Slovenská pošta a.s.) alebo odovzdané osobne v mieste sídla zhotoviteľa.

3.3. Pri preberaní tovaru od prepravcu je objednávateľ povinný skontrolovať, či je obal tovaru neporušený a v prípade akýchkoľvek porušení túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi.

3.4. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela zaplatením celej ceny diela.

4. Cena diela a platobné podmienky

4.1. Objednávateľ je povinný za vykonané dielo riadne a včas zaplatiť cenu, dohodnutú spôsobom uvedeným v bode 2.5. a 2.6. Všeobecných obchodných podmienok, prípadne cenu dohodnutú podľa bodu 6.2. Všeobecných obchodných podmienok. Ak nie je dohodnutý osobný odber diela ku cene diela sa pripočíta poštovné vo výške 3 € pri doručovaní v rámci Slovenskej republiky.Cena za odoslanie do iného štátu bude objednávateľovi uvedená pri návrhu ceny diela podľa bodu 2.5. a 2.6. Všeobecných obchodných podmienok

4.2. Cenu za dielo hradí objednávateľ pri doručení prepravcom aleboprevodom na účet zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry s udanou dobou splatnosti.

5. Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

5.1. Zodpovednosť za vadydiela a záručná doba sa riadia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2. Objednávateľ si je vedomý, že dielo sa môže od originálneho kresleného návrhu diela viac, či menej líšiť. Táto odlišnosť nie je považovaná za vadu diela.

5.3. Záručná doba na dielo začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

5.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela alebo poškodením diela objednávateľom.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zhotoviteľ nie je povinný na základe objednávky uzavrieť zmluvu o dielo. Ak sa rozhodne zmluvu o dielo neuzavrieť o tejto skutočnosti informuje objednávateľa do 3 dní od prijatia objednávky.

6.2. V prípade, že na zhotovenie diela sa vyžaduje dlhšítermín ako bol dohodnutýspôsobom uvedeným v bode 2.5. a 2.6. Všeobecných obchodných podmienok, prípadne sa mení cena diela oproti cene dohodnutejspôsobom uvedeným v bode 2.5. a 2.6. Všeobecných obchodných podmienok, zhotoviteľ o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje objednávateľa. Objednávateľ môže na základe týchto skutočností od zmluvy o dielo odstúpiť. Objednávateľ tak môže urobiť do 7 dní od času, kedy bol na zmenu upozornený. V opačnom prípade sa považuje, že objednávateľ s týmito zmenami súhlasí.

6.3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotovenie diela ukáže byť na základe objednávateľových požiadaviek nerealizovateľné.

6.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa.

6.5. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke zhotoviteľa v deň odoslania objednávky objednávateľom.

6.6. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje zhotoviteľovi súhlas v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, so spracovaním jeho osobných údajov za účelom plnenia zo zmluvy o dielo uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 15.5.2015